Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ
ΤΟΜΟΣ 55 - PATROLOGIA GREACA
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Έρμηνευτικοϋ  υπομνηματιστικά κείμενα μεγάλης άξιας, πού προϋποθέτουν εύρεία έρευνητική έργασία, κάτι πού θά μποροϋσε νά γίνει στά πρώτα έτη τής διδακτικής δράσεως τοΰ Χρυσοστόμου, άπό τό 380 περίπου έως τό 386.
Τοποθετοΰνται όμως γενικά στά τελευταία έτη τής Αντιοχειανης περιόδου τοΰ Χρυσοστόμου
Οί έρμηνευόμενοι Ψαλμοί (κατά τήν σειρά έκδόσεώς τους εις PG) είναι οί 4-12, 41, 43-49,103-106,108-117, 119-150, 48 καί 145.
Τμήματα τοΰ κειμένου ένίοτε είναι τόσο κι έτσι οργανωμένα, πού δημιουργοΰν τό ερώτημα έάν άπαγγέλθηκαν ή μόνο συντάχθηκαν.
Μεταφράσεις, τμηματικά, στήν λατινική, τήν κοπτική καί τήν άρμενική.
PG 55,39-528. ΕΠΕ 5 (1982) 100-682 6 (1982) 6-676- 7 (1983) 8-534. Α.-Μ. MALINGREY, εις J. Dummer, Texte und Text Kritik(Tu 133), Berlin 1988, σσ. 351-378. G.M. VIAN εις Anadi Storiadell' Esegesi 6(1989) 125-145 καί 8(1991) 589-597. 7X477 53-61.CPGII 4413-4415.

 1. ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ « Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσέ με ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου»
 2. Εʹ ΨΑΛΜΟΣ « Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ κληρονομούσης, ψαλμὸς τῷ ∆αυΐδ »
 3. ςʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. »
 4. Ζʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ψαλμὸς τῷ ∆αυῒδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ »
 5. Ηʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν »
 6. Θʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ, ψαλ μὸς τῷ ∆αυΐδ.»
 7. Ιʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος τῷ ∆αυΐδ. Ἐπινίκιος τῷ ∆αυΐδ. Τῷ νικοποιῷ. »
 8. ΙΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης. »
 9. ΙΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ ∆αυΐδ. »
 10. ΜΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων»
 11. ΜΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Τῷ νικοποιῷ τοῖς υἱοῖς Κορέ. »
 12. Μ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπινίκιος ὑπὲρ τῶν ἀνθῶν τῶν υἱῶν Κορέ. »
 13. ΜΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ, ὑπὲρ τῶν κρυφίων »
 14. Μς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ. Τῷ νικοποιῷ τῶν υἱῶν Κορέ.»
 15. ΜΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὠδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορέ. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα»
 16. ΜΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς Κορέ. Ἐπινίκιος»
 17. ΜΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε, ἐκάλεσε τὴν γῆν, ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν»
 18. ΡΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὁ Θεὸς, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς· ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ»
 19. ΡΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου.»
 20. ΡΙʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.»
 21. ΡΙΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον»
 22. ΡΙΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου.»
 23. ΡΙΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου»
 24. ΡΙ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. »
 25. ΡΙΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα. »
 26. ΡΙςʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη· ἐπαινέσατε αὐτὸν»
 27. ΡΙΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. »
 28. ΡΙΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου. »
 29. ΡΚʹ ΨΑΛΜΟΣ« Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. »
 30. ΡΚΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι»
 31. ΡΚΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοι κοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. »
 32. ΡΚΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν»
 33. ΡΚ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ « Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ὡς ὄρος Σιών»
 34. ΡΚΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίανΣιὼν»
 35. ΡΚς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον»
 36. ΡΚΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον»
 37. ΡΚΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου»
 38. ΡΚΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐκ βαθέων ἐκεκραξά σοι, Κύριε, εἰσάκου σον τῆς φωνῆς μου. »
 39. ΡΛʹ ΨΑΛΜΟΣ « Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου. »
 40. ΡΛΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ∆αυῒδ, καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ. »
 41. ΡΛΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν, ἢ τί τερπνόν ἄλλος»
 42. ΡΛΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου»
 43. ΡΛ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον»
 44. ΡΛΕʹ ΨΑΛΜΟΣ « Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.»
 45. ΡΛ ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὑπὲρ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος, ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν ἐκλαύσαμεν »
 46. ΡΛΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου»
 47. ΡΛΗʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εἰς τὸ τέλος, τῷ νικοποιῷ. Κύριε, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με»
 48. ΡΛΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με»
 49. ΡΜʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σὲ, εἰσάκουσόν πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου. »
 50. ΡΜΑʹ ΨΑΛΜΟΣ «Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην»
 51. ΡΜΒʹ ΨΑΛΜΟΣ «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. »
 52. ΡΜΓʹ ΨΑΛΜΟΣ «Εὐλογητὸς ὁ Κύριος ὁ Θεός μου»
 53. ΡΜ∆ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ὑψώσωσε, Θεός μου, ὁ βασιλεύς μου· εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου »
 54. ΡΜΕʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον Αἰνέσω ἐν τῇ ζωῇ μου. »
 55. ΡΜς ʹ ΨΑΛΜΟΣ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός. »
 56. ΡΜΖʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλὴμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών»
 57. ΡΜΗʹ ΨΑΛΜΟΣ « Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ. »
 58. ΡΜΘʹ ΨΑΛΜΟΣ «Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν»
 59. Μὴ φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, ἢ ὅταν πληθυνθῇ
 60. Μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, καὶ περὶ ἐλεημοσύνης
 61. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον·
 62. Εἰς τὸν ∆αυῒδ τὸν βασιλέα, καὶ τὸν ἀπόστολον Παύλον
 63. Στίχοι είς τόν μέγαν φωστήρα και διδάσκαλον της Εκκλησίας Ιωάννη Χρυσόστομο
 64. Προθεωρία εις τους Ψαλμούς
 65. Πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν καὶ περὶ ἐλεημοσύνης
 66. Εἰς τήν ἐπιγραφὴν τοῦ Νʹ ψαλμοῦ, καὶ περὶ μετανοίας
 67. Εις το Εὔξασθε, καὶ ἀποδῶτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
 68. Λόγος εις τήν τρυγόνα ήτοι εις την Εκκλησίαν
 69. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἐνενηκοστοῦ καὶ δευτέρου ψαλμοῦ,
 70. ∆εῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ.
 71. ΕΙΣ ΤΟΝ Ρʹ ΨΑΛΜΟΝ.
 72. ΨΑΛΜΟΣ ΡΑʹ.Προσευχὴ τῷ πτωχῷ,
 73. ΨΑΛΜΟΣ ΡΒʹ.
 74. ΨΑΛΜΟΣ ΡΓʹ.
 75. ΨΑΛΜΟΣ Ρ∆ʹ.Ἀλληλούϊα.
 76. ΨΑΛΜΟΣ ΡΕʹ.Ἀλληλούια.
 77. ΨΑΛΜΟΣ Ρςʹ Ἀλληλούια.
 78. ΨΑΛΜΟΣ ΡΖʹ Ὠδὴ ψαλμοῦ τῷ ∆αυΐδ.
 79. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΗʹ ΨΑΛΜΟΝ, Ητοι τὸν ἄμωμον. Στάσις αʹ
 80. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ, καὶ ἐλέησόν με κατὰ τὸ κρίμα τῶ...
 81. Είς το Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ.
 1. ΕΙΣ ΤΟΝ ∆ʹ ΨΑΛΜΟΝ.
 2. ΕΙΣ ΤΟΝ Εʹ ΨΑΛΜΟΝ. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ κληρονομούσης, ψαλμὸς τῷ ∆αυΐδ.
 3. ΕΙΣ ΤΟΝ ςʹ ΨΑΛΜΟΝ. Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
 4. ΕΙΣ ΤΟΝ Ζʹ ΨΑΛΜΟΝ. Ψαλμὸς τῷ ∆αυῒδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ Ἰεμενεῖ.Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με, καὶ ῥῦσαί με.
 5. ΕΙΣ ΤΟΝ Ηʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν. Ἄλλος, Ἐπινίκιον ὑπὲρ τῶν ληνῶν. Ἄλλος, Τῷ νικοποιῷ, ὑπὲρ τῆς Γετθίτιδος. Ὁ δὲ Ἑβραῖος, Λαμανασσὴ, ἂλ ἁγεθθίθ. Κύριε, ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ! Ἄλλος, Τί μέγα τὸ ὄνομά σου
 6. ΕΙΣ ΤΟΝ Θʹ ΨΑΛΜΟΝ.«Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ, ψαλ μὸς τῷ ∆αυΐδ.» Ἄλλος, «Ἐπινίκιον ὑπὲρ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ, ᾆσμα τῷ ∆αυΐδ.» Ἄλλος, «Νεανιότητος τοῦ υἱοῦ.» Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου.
 7. ΕΙΣ ΤΟΝ Ιʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος τῷ ∆αυΐδ. Ἄλλος, Ἐπινίκιος τῷ ∆αυΐδ. Ἄλλος, Τῷ νικοποιῷ.
 8. ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης. Ἄλλος, Τῷ νι κοποιῷ ὑπὲρ τῆς ὀγδόης Ὁ δὲ Ἑβραῖος, Ἀσεμινὶθ, φησί. Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώ θησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλος, Ὅτι ἐπεράνθησαν πιστοὶ ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων.
 9. ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΒʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ ∆αυΐδ. Ἄλλος, Ἐπινίκιος ᾠδὴ τοῦ ∆αυΐδ. Ἄλλος, Εἰς νῖκος. Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; Ἄλλος, Ἐκλανθάνῃ μου τέλεον. Ἕως πότε ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ; Ἄλλος, Κρύ πτεις. Ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, Ἄλλος, Τάξω γνώμας. Ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέ ρας καὶ νυκτός. Ἄλλος, Μέριμναν ἐν τῇ δια νοίᾳ μου καθ' ἡμέραν.
 10. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑʹ ΨΑΛΜΟΝ.«Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.» Καὶ τίνος χάριν ὁ ψαλμὸς εἰς τὸν βίον εἰσενεχθεὶς μετ' ᾠδῆς ψάλλεται. Καὶ περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ μακροθυμίας.
 11. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΓʹ ΨΑΛΜΟΝ.Τῷ νικοποιῷ τοῖς υἱοῖς Κορέ. Ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις. Ἄλλος ἑρμηνευτής φησιν, Ἐν ἡμέραις ταῖς πρίν. Ἄλλος, Ταῖς ἀρχῆθεν.
 12. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ∆ʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐπινίκιος ὑπὲρ τῶν ἀνθῶν τῶν υἱῶν Κορέ. Ἄλλος, Τῷ νικοποιῷ ἐπὶ τοῖς κρίνοις τῶν υἱῶν Κορέ. Ὁ δὲ Ἑβραῖος ἀντὶ τοῦ, Κρίνοις, Ἀλ σω σανεὶμ, λέγει· Συνέσεως ᾆσμα εἰς τὸν ἀγαπητόν. Ἄλλος, Ἐπιστήμονος ᾆσμα πρὸς φιλίας. Ἄλλος, Τοῖς ἠγαπημένοις· ὁ δὲ Ἑβραῖος, Ἰδοθὼθ, φησίν. Οἱ δὲ Ἑβδομήκοντα, Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων τοῖς υἱοῖς Κορὲ, εἰς σύνεσιν, ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ. 55.183 Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν. Ἄλλος, Ἐξείρπυσεν. Ἄλλος, Ἐκινήθη ἡ καρδία μου λόγῳ ἀγαθῷ.
 13. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ, ὑπὲρ τῶν κρυφίων. Ἄλλος, Τῷ νικοποιῷ τῶν υἱῶν Κορέ. Ἄλλος, Ὑπὲρ νεοτήτων ᾆσμα. Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι, ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. Ἄλλος, Ἐν θλίψεσιν εὑρισκόμενος. ∆ιὰ τοῦτο οὐ φο βηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν, καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν.
 14. ΕΙΣ ΤΟΝ Μς ʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ. Ἄλλος δὲ, Τῷ νικοποιῷ τῶν υἱῶν Κορέ. Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας. Ἄλλος, Χειρί. Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. Ἕτερός φησι, Σημάνατε ἐν φωνῇ εὐφημίας. Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερὸς, βασιλεὺς μέ γας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
 15. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΖʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ὠδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορέ. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ, εὐριζῶν ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. Ἕτερός φησι, Καλῷ βλαστήματι, χάρματι πάσης τῆς γῆς. Ἄλλος, Ἀπ' ἀρχῆς ἀφωρισμένῳ ἀγλαΐσματι πάσης τῆς γῆς.
 16. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς Κορέ. Ἄλλος, Ἐπινίκιος. Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη. Ἄλλος, Ἀκού σατε τοῦτο. Ἐνωτίσασθε, πάντες οἱ κατοικοῦν τες τὴν οἰκουμένην. Ἄλλος, Τὴν ἐγκατάδυσιν. Ἄλλος φησὶ, Τὴν κατάδυσιν. Ὁ δὲ Ἑβραῖος, Οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλος, Ἥ τε ἀνθρωπότης, προσέτι δὲ καὶ οἱ υἱοὶ ἑκάστου ἀνδρός. Ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλούσιος καὶ πέ νης. Ἄλλος, Ὁμοῦ.
 17. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΘʹ ΨΑΛΜΟΝ.Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε, καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν, ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν.
 18. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΗʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ὁ Θεὸς, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς· ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ, καὶ στόμα δόλιον ἐπ' ἐμὲ ἠνοίχθη. Ἐλάλησαν κατ' ἐμοῦ γλώσσῃ δολίᾳ, καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με, καὶ ἐπολέμησάν με δωρεάν. Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾷν με, ἐνδιέβαλλόν με, ἐγὼ δὲ προσηυχόμην. Καὶ ἔθεντο κατ' ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν, καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου. Κατάστησον ἐπ' αὐτὸν ἁμαρτωλὸν, καὶ διάβολος στήτω ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ. Ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν, ἐξέλ θοι καταδεδικασμένος, καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν. Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι, καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος. Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα· σαλευόμενοι μετα ναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπαιτησάτω σαν, ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν. Ἐξερευνησάτω δανειστὴς πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ, καὶ διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ.
 19. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΘʹ ΨΑΛΜΟΝ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου.
 20. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.
 21. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΑʹ ΨΑΛΜΟΝ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.
 22. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΒʹ ΨΑΛΜΟΝ.Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου.
 23. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΓʹ ΨΑΛΜΟΝ. Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου, ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐ τοῦ, Ἰσραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ.
 24. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙ∆ʹ ΨΑΛΜΟΝ. Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου.
 25. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΕʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα.
 26. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙςʹ ΨΑΛΜΟΝ.Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη· ἐπαινέσατε αὐτὸν, πάντες οἱ λαοί. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μέ νει εἰς τὸν αἰῶνα.
 27. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΖʹ ΨΑΛΜΟΝ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
 28. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΘʹ ΨΑΛΜΟΝ. Ὠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἕτερος ἑρμηνευτὴς λέγει, Ὠδὴ τῶν ἀναβάσεων. Πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου.
 29. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ὠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Ἄλλος, Ἆσμα εἰς τὰς ἀναβάσεις. Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. Ἕτερος, Αἴρω ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου.
 30. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚΑʹ ΨΑΛΜΟΝ. Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι, Εἰς οἶκον Κυ ρίου πορευσόμεθα.
 31. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚΒʹ ΨΑΛΜΟΝ.Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοι κοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ.
 32. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚΓʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν.
 33. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚ∆ʹ ΨΑΛΜΟΝ.Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ὡς ὄρος Σιών.
 34. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚΕʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιὼν, ἐγενήθημεν ὡσεὶ παρακεκλημένοι. Ἕτερος ἑρμηνευτής φησιν, Ὅταν ἐπιστρέψῃ Κύριος τὴν αἰχμαλωσίαν, ἐσόμεθα παρακεκλημένοι.
 35. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚ ʹ ΨΑΛΜΟΝ. Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες. Ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυ λάσσων. Εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ ὀρθρίζειν ἐγείρεσθε μετὰ τὸ καθῆσθαι.
 36. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚΖʹ ΨΑΛΜΟΝ. Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον.
 37. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚΗʹ ΨΑΛΜΟΝ. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰ πάτω δὴ Ἰσραήλ.
 38. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΚΘʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐκ βαθέων ἐκεκραξά σοι, Κύριε· Κύριε, εἰσάκου σον τῆς φωνῆς μου.
 39. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛʹ ΨΑΛΜΟΝ.Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρί σθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου.
 40. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛΑʹ ΨΑΛΜΟΝ.Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ∆αυῒδ, καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ.
 41. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛΒʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν, ἢ τί τερπνόν ἄλλος, Ἰδοὺ τί ἀγαθὸν, καὶ τί καλόν, ἀλλ' ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;
 42. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛΓʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου, οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου.
 43. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛ∆ʹ ΨΑΛΜΟΝ. «Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον»
 44. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛΕʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
 45. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛ ʹ ΨΑΛΜΟΝ. Ὑπὲρ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος, ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν, καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών.
 46. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛΖʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου.
 47. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛΗʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εἰς τὸ τέλος, τῷ νικοποιῷ. Κύριε, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με.
 48. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛΘʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ· ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με.
 49. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜʹ ΨΑΛΜΟΝ.Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σὲ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου.
 50. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜΑʹ ΨΑΛΜΟΝ.Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.
 51. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜΒʹ ΨΑΛΜΟΝ.Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.
 52. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜΓʹ ΨΑΛΜΟΝ.Εὐλογητὸς ὁ Κύριος ὁ Θεός μου, ὁ διδάσκων τὰς χεῖράς μου εἰς παράταξιν, τοὺς δακτύλους μου εἰς πόλεμον.
 53. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜ∆ʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου, ὁ βασιλεύς μου· καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
 54. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜΕʹ ΨΑΛΜΟΝ.Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου. Ψαλῶ τῷΘεῷ μου ἕως ὑπάρχω.
 55. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜς ʹ ΨΑΛΜΟΝ.Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός.
 56. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜΖʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἐπαίνει, Ἱερουσαλὴμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών.
 57. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜΗʹ ΨΑΛΜΟΝ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Αἰνεῖτε αὐτὸν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ.
 58. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΜΘʹ ΨΑΛΜΟΝ.Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν.

 59. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΝʹ ΨΑΛΜΟΝ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
 60. ΕΙΣ ΤΟΝ ΨΑΛΜΟΝ ΜΗ' Μὴ φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, ἢ ὅταν πληθυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ περὶ φιλοξενίας.
 61. Ομιλία λεχθεῖσα ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ μεγάλῃ, ὀλίγων συνελθόντων, εἰς τὸ, "Μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος," καὶ περὶ ἐλεημοσύνης.
 62. Ομιλία ρηθεῖσα εἰς τὴν μεγάλην ἑβδομάδα, ἐν ᾗ διδασκαλία, τίνος χάριν καλεῖται μεγάλη ἑβδομάς· καὶ εἰς τὸ, "Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον·" καὶ εἰς τὸν ἐν ταῖς Πράξεσι δεσμοφύλακα.
 63. Εἰς τὸν ∆αυῒδ τὸν βασιλέα, καὶ Παῦλον τὸν ἀπόστολον, περὶ μετανοίας· καὶ εἰς διάφορα ῥήματα τοῦ ψαλτῆρος εἰς τὸ τοῦ Χριστοῦ τέλος ἐσχηκότα· καὶ περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν ἡμᾶς τῆς σωτηρίας ἑαυτῶν.
 64. Στίχοι είς τόν μέγαν φωστήρα και διδάσκαλον της Εκκλησίας μας τον Χρυσόστομον Προοίμια τών Ψαλμών
 65. ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ.
 66. ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΗ΄ ψαλμόν Πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν καὶ περὶ ἐλεημοσύνης.
 67. Εἰς τήν ἐπιγραφὴν τοῦ Νʹ ψαλμοῦ, καὶ περὶ μετανοίας ∆αυῒδ, καὶ περὶ τῆς τοῦ Οὐρίου.
 68. Λόγος είς τό Εὔξασθε, καὶ ἀποδῶτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
 69. Λόγος είς τήν τρυγόνα Ἤτοι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.
 70. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἐνενηκοστοῦ καὶ δευτέρου ψαλμοῦ, τὸ, «Ἐπῆραν οἱ ποταμοὶ φωνὰς αὐτῶν·» καὶ περὶ τοῦ ἐν θαλάσσῃ περιπατοῦντος Σωτῆρος, εἰς τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, καὶ εἰς τοὺς πρωτοπλάστους κατὰ τῆς παραβάσεως.
 71. Είς τό ∆εῦτε, ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ.
 72. ΕΙΣ ΤΟΝ Ρʹ ΨΑΛΜΟΝ. Πάλιν ἡμῖν, ἀγαπητοὶ, πνευματικῶς ᾄδειν ὁ μακάριος ∆αυῒδ
 73. ΨΑΛΜ. ΡΑʹ.Προσευχὴ τῷ πτωχῷ, ὅταν ἀκηδιάῃ, καὶ ἔναντι Κυρίου ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ.
 74. ΨΑΛΜ. ΡΒʹ. ∆οκεῖ μὲν ὁ ψαλμὸς οὗτος ἀκόλουθος εἶναι τῷ προτεταγμένῳ
 75. ΨΑΛΜ. ΡΓʹ. Ἡ τοῦ παναγίου Πνεύματος χάρις οὐ μόνον ἠθικὴν καὶ δογματικὴν διδασκαλίαν
 76. ΨΑΛΜ. Ρ∆ʹ.Ἐν τούτῳ τῷ ψαλμῷ τὰς ἁμαρτίας καταλέγει τοῦ προτέρου λαοῦ, διδάσκων Ἀλληλούϊα.
 77. ΨΑΛΜ. ΡΕʹ.Ἀλληλούια.
 78. ΨΑΛΜ. Ρςʹ.Ἀλληλούια.
 79. ΨΑΛΜ. ΡΖʹ.
 80. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΗʹ ΨΑΛΜΟΝ, Ητοι τὸν ἄμωμον. Στάσις αʹ.
 81. ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΗʹ ΨΑΛΜΟΝ.Στάσις βʹ.
 82. ΣΤΑΣΙΣ Γʹ.Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ, καὶ ἐλέησόν με κατὰ τὸ κρίμα τῶν ἀγαπώντων τὸ ὄνομά σου.
 83. Είς το Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ. 
Πρώτη αποκλειστική δημοσίευση κειμένων  στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο

Ιωάννης Χρυσόστομος Τόμος 55

Ομιλίαι είς τούς Ψαλμούς 

Η ηλεκτρονική επεξεργασία  επιμέλεια και μορφοποίηση  κειμένου  και εικόνων έγινε από τον Ν.Β.Β

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο , για μη εμπορικούς σκοπούς με αναφορά πηγής το Ιστολόγιο©ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 http://www.alavastron.net/


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.