Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ


 ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ
+  Μακαριστού  Μητροπολίτου Ώρωπού και Φυλής Κυπριανού Προέδρου τής Ίερας Συνόδου των Ένισταμένων

 ΦΥΛΗ- 2003 - ΑΤΤΙΚΗΣ

Ή προοευχή είναι
Τροφή ψυχής
’Αρετών πηγή
Λύπης λύσις
Νοϋ φωτισμός
Πολέμων θραϋσις
Έλπίδος άπόδειξις
Άπογνώσεως πέλεκυς
Χαρισμάτων πρόξενος
Δακρύων μήτηρ και πάλιν θυγάτηρ
Έσοπτρον προκοπής, μέτρων έμφάνεια.
(Όσιου Ίωάννου Κλίμακος)

 «Δοξάζω τού Πατρός και τού Υιού την δύναμιν, και Πνεύματος Αγίου, ύμνώ την έξουσίαν, άδιαίρετον, άκτιοτον, Θεότητα, Τριάδα Όμοούσιον, την βασιλεύουσαν εις αιώνα αίώνος».

Πρόλογος

«Ή προσευχή είναι ή μητέρα των άρετών και τής άγιότητος»
ΤΟ ΠΑΡΟΝ «Μικρό Προσευχητάρι»άπευθύνεται πρωτίστως στους πιστούς εκείνους, οϊ όποιοι ώς νεοφώτιστοι καί άρχάριοι στην πνευματική εν Χριστώ ζωή, δεν έχουν τήν δυνατότητα, οσάκις θελήσουν νά προσευχηθούν, νά άνατρέχουν στα καθιερωμένα γνωστά βιβλία τής άγιας μας ’Εκκλησίας· εκείνο πού τούς χρειάζεται προς τό παρόν είναι κάτι άπλό και εύχρηστο.
Επίσης τό «Μικρό Προσευχητάρι» άπευθύνε-ται, κατά δεύτερο λόγο, άκόμη και στοϋς προχωρημένους στήν πνευματική ζωή πιστούς, οϊ όποιοι πιθανόν νά έχουν όλα τά σχετικά βιβλία γιά τήν καθημερινή προσευχή, άλλά είτε λόγω έλλείψεως χρόνου, είτε λόγω ειδικών συνθηκών (ταξίδι, εργασία κ.ά.), άδυνατοΰν νά τά χρησιμοποιήσουν και θέλουν κάτι επίσης άπλό καί εύχρηστο.

Πρόλογος
Μέ την έκδοσι αύτή τοϋ «Μικρού Προσευχηταρίου» δεν καινοτομοϋμε, απλώς έρχόμεθα φι-λανθρώπως νά βοηθήσουμε εκείνους, οι οποίοι χωρίς ένα τέτοιο απλό βοήθημα, Ισως νά μη προσηύχοντο καθόλου.
Ή ποιμαντική πείρα, χάριτι Θεοϋ, μάς έχει διδάξει πολύ επάνω στο ζήτημα αύτό καί καρπός της είναι ή έκδοσις αύτή, ή όποια εύχόμεθα νά συμβάλη στην άναζωπύρωσι τής καλής προσπάθειας γιά την εύλογημένη προσευχή, την μητέρα των άρετών καί τής άγιότητος.
Ή σύντομος έξάντλησις και τής τρίτης έκδό-σεως μαρτυρεί, ότι ό σπόρος έπεσε σε άγαθή γή, καί γι’ αύτό μέ ιδιαίτερη χαρά προβαίνουμε στην τετάρτη έκδοσι, προς δόξαν Θεοϋ.
Έν άρχιερεΰσιν ελάχιστος + Ό Ώρωποΰ και Φυλής Κυπριανός
Κυριακή τής Σαμαρείτιδος 12η Μαΐου 2003 έκ. ήμ.


 


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.