Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Πως προσευχόμαστε;Ποιό τρόπο δηλαδή καί ποιά στάση ἤ διάθεση πρέπει νά   ἔχουμε κατά τήν προσευχή;
               
α) Ὁ ἄν­θρω­πος κα­τά τήν ὥ­ρα τῆς προ­σευ­χῆς πρέ­πει νά ἔ­χει τήν αἴ­σθη­ση ὅ­τι βρί­σκε­ται ἐ­νώ­πιον τοῦ Θε­οῦ καί Πα­τέ­ρα του, τοῦ Δη­μι­ουρ­γοῦ καί Προ­στά­τη του. Ἀ­νά­λο­γα μέ τό βαθ­μό πού ζεῖ τό γε­γο­νός αὐ­τό, σί­γου­ρα θά εἶ­ναι ἡ στά­ση του καί ἡ δι­ά­θε­σή του.
               
Ἡ στάση τοῦ προσευχομένου τῆν ὥρα τῆς προσευχῆς  ἐξαρτᾶται ἀπό τή ψυχική διάθεση του καί τήν ὑγεία του.
               
Μπο­ρεῖ κά­ποι­ος νά στά­θεῖ βλέ­πον­τας πάν­το­τε κα­τ’ ἀ­να­το­λάς νά ἀρ­χί­σει τήν προ­σευ­χή του, ἄλ­λος μπο­ρεῖ νά γο­να­τί­σει καί νά κά­νει καί με­τά­νοι­ες καί ἄλ­λος πού δέ μπο­ρεῖ νά στα­θεῖ ἄς προ­σευ­χη­θεῖ κα­θή­με­νος, ἀλ­λά καί ξα­πλω­μέ­νος στό κρεβ­βά­τι τοῦ πό­νου μπο­ρεῖ νά προ­σεύ­χε­ται καί νά εἰ­σα­κούν­ται οἱ προ­σευ­χές του, ἀρ­κεῖ νά γί­νον­ται ἐκ βά­θους ψυ­χῆς.
               
Δέ θά πρέπει νά άφήσουμε πίσω καί τήν  σύντομη ἀσκητική νοερή προσευχή « Τό Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλό», πού  γίνεται τεράστια δύναμη γιά τόν πιστό. Εἶναι σύντομη ἀλλά περιεκτική,  καί πολύ εὐεργετική. Μπορεῖς ἀκόμα καί τήν ὥρα τῆς ἐργασίας σου νά τήν  ἐφαρμόζεις, φτάνει  νά τή λές  ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς σου. 
               
β) Ἡ προσευχή μπορεῖ νά  γίνει κατά τρεῖς διαφορετικούς τρόπους.
               
α) Ὁ προσευχόμενος, ὄρθιος ἤ γονατιστός, ὅπως ἀναφέραμε πιό πάνω, κάνει τήν προσευχή του  μέ δικά του λόγια ἤ διαβάζει ἀπό βιβλίο προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μπροστά σέ εἰκόνες, ὑπάρχουν καί κάνει καί μετάνοιες .
               
β) Ἄλ­λος ὄρ­θιος ἤ γο­να­τι­στός ὑ­ψώ­νει τό νοῦ του στό Θε­ό καί  προ­ση­λώ­νε­ται ἐ­κεῖ χω­ρίς νά κι­νεῖ τή γλῶσ­σα του, προ­σεύ­χε­ται μέ τό νοῦ του στό Θε­ό σι­ω­πη­ρῶς. Αὐ­τός ὁ τρό­πος εἶ­ναι καί δύ­σκο­λος, για­τί ὁ πο­νη­ρός δι­α­κό­πτει τήν προ­σευ­χή μέ  λο­γι­σμούς πού εἰ­σά­γει στό νοῦ καί πρέ­πει ὁ προ­σευ­χό­με­νος νά μήν τούς δί­νει προ­σο­χή.
               
γ) Ἄν ὁ ἄν­θρω­πος πού προ­σεύ­χε­ται ἀν­τι­με­τω­πί­ζει τή δυ­σκο­λί­α πού ἀ­να­φέ­ρα­με,  τῆς συγ­κέν­τρω­σης ἤ δέ γνω­ρί­ζει πολ­λά πράγ­μα­τα γιά τήν προ­σευ­χή, εἶ­ναι δη­λα­δή ἀρ­χά­ριος, ἤ θέ­λει νά προ­σευ­χη­θεῖ ἐ­κτε­νέ­στε­ρα, μπο­ρεῖ νά πά­ρει ἕ­να προ­σευ­χη­τά­ριον καί νά ἐ­πι­λέ­ξει τίς προ­σευ­χές του ἀ­νά­λο­γα μέ τίς ἀ­νάγ­κες του καί προ­σέ­χει ὥ­στε νά ἐν­νο­εῖ τίς λέ­ξεις πού δι­α­βά­ζει καί τά νο­ή­μα­τά τους, γιά νά μήν τόν πα­ρα­σύ­ρει ὁ πο­νη­ρός μέ τούς λο­γι­σμούς πού ἐ­πι­χει­ρεῖ νά τόν ἀ­πο­σπά­σει ἀ­πό τήν προ­σευ­χή.  Χρει­ά­ζε­ται πολ­λή προ­σο­χή καί ἐ­πι­μο­νή.

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.