Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Η Προσευχή και οι άλλες αρετές

               
Ἡ προ­σευ­χή, ὅ­πως καί οἱ ἄλ­λες ἀ­ρε­τές, ἡ ἀ­γά­πη, ἡ ἐ­λε­η­μο­σύ­νη, ἡ νη­στεί­α κλπ, εἶ­ναι ἐρ­γα­λεῖ­α στά χέ­ρια τοῦ χρι­στια­νοῦ, γιά νά τά  χρη­σι­μο­ποι­ή­σει καί νά κα­τα­σκευά­σει τό οἰ­κο­δό­μη­μα τῆς σω­τη­ρί­ας του. Καί ὅ­πως ὅ­λοι γνω­ρί­ζου­με, κα­νέ­νας τε­χνί­της δέν­τε­λει­ώ­νει ἕ­να ἔρ­γο μό­νο μέ ἕ­να ἐρ­γα­λεῖ­ο, ἀλ­λά πρέ­πει νά χρη­σι­μο­ποι­ή­σει καί ἄλ­λα ἐρ­γα­λεῖ­α πού χρει­ά­ζον­ται. Ἔ­τσι καί  ὁ χρι­στια­νός δέ μπο­ρεῖ νά ὀ­λο­κλη­ρώ­σει τό ἔρ­γο τῆς σω­τη­ρί­ας του μό­νο μέ τήν ἐ­φαρ­μο­γή μιᾶς καί μό­νον ἀ­ρε­τῆς. Πρέ­πι νά  ἀ­σκεῖ ὅ­λες τίς ἀ­ρε­τές μέ μέ­θο­δο καί τέ­χνη καί μέ μέθοδο.Δέν εἶναι σωστό, γιά παράδειγμα νά δίνει  περισσότερη σημμασία  καί βάρος σέ  μιά μόνο ἀρετή, τήν προσευχή καί νά ἀμελεῖ τήν ἀγάπη ἤ τήν ἐλεημοσύνη. Στή συνέχεια θά δοῦμε τή σχέση τῶν ἄλλων ἀρετῶν μέ τήν προσευχή.
               
α) Ἡ προσευχή μέ τήν πίστη.
               
Ἡ πί­στη πρέ­πει νά προ­ϋ­πάρ­χει τῆς προ­σευ­χῆς, για­τί ἡ πί­στη εἶ­ναι ἡ ρί­ζα πού στη­ρί­ζει τήν προ­σευ­χή γιά νά καρ­πο­φο­ρί­σει. Για­τί ἄν δέν πι­στεύ­εις ἀ­πό­λυ­τα ὅ­τι ὁ Θε­ός σέ  προ­σέ­χει καί ἔ­χει τή δύ­να­μη νά ἱ­κα­νο­ποι­ή­σει τά αἴ­τή­μα­τά σου, πῶς θά προ­σευ­χη­θεῖς; Ἄν ἀμ­φι­βάλ­λεις τό­τε σί­γου­ρα ἁ­μαρ­τά­νεις στόν Κύ­ριο καί ἡ προ­σευ­χή σου δέ θά εἰ­σα­κου­σθεῖ. Ἡ πί­στη στό Θε­ό ὠ­θεῖ τόν ἄν­θρω­πο νά προ­σευ­χη­θεῖ καί μά­λι­στα μέ θέρ­μη καρ­δί­ας καί νά ἔ­χει καί ὠ­φέ­λη­μα ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα.
               
Τήν πί­στη τήν ἀ­τα­λάν­τευ­τη τήν ἀ­πο­κτᾶ κά­ποι­ος ἀ­πό τίς ἀ­ψευ­δής ὑ­πο­σχέ­σεις τοῦ Κυ­ρί­ου: «Πάν­τα ἄν προ­σευ­χό­με­νοι αἰ­τεῖ­σθε, πι­στεύ­ε­τε ὅτι λαμβάνετε, καί ἔσται ἡμῖν» (Μάρκ.11. 24). Δηλαδή ὅσα ζητεῖτε ἀπό τό Θεό στήν προσευχή σας καί πιστεύετε ὅτι θά τά λάβετε, θά σᾶς δοθοῦν.

               
Αὐ­τή ἠ ζων­τα­νή πί­στη ὅ­ταν συ­νο­δεύ­ει τήν προ­σευ­χή, δέν ἀ­φή­νει τόν προ­σευ­χό­με­νο νά κου­ρα­στεῖ, οὔ­τε καί νά τόν πα­ρα­σύ­ρουν οἱ δι­ά­φο­ροι πει­ρα­σμοί πού σπέρ­νει ὁ δι­ά­βο­λος. Χω­ρίς τήν ἀτ­λάν­τευ­τη πί­στη δέ μπο­ρεῖ νά ἔ­χει ἀ­γα­θό ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἡ προ­σευ­χή. Γι’ αὐ­τό πρίν ἀρ­χί­σει κά­ποι­ος τήν πρό­σευ­χή πρέ­πει νά ἐ­ξε­τά­σει καί νά δι­ορ­θώ­σει τήν πί­στη του.


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.