Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Ἡ Προσευχή με τήν αγάπη
β) Ἡ προσευχή με τήν ἀγάπη.
               
Ἡ ἀγάπη πρέπει νά εἶναι τό βασικό στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ψυχή χωρίς ἀγάπη, μοιάζει σάν τό χέρσο καί ἄνυδρο ἔδαφος, πού τίποτα δέ βλαστάνει οὔτε καρποφορεῖ. Καί προσευχή πού δέν ἔχει θεμέλιο τήν ἀγάπη, εἶναι σάν στή­λη κα­πνοῦ πού δι­α­λύ­ε­ται στόν ἀ­έ­ρα χω­ρίς κα­νέ­να ἀ­πο­τέ­λε­σμα, χω­ρίς κα­μιά ὠ­φέ­λεια.  Ὅ­ταν ὅ­μως ἡ προ­σευ­χή συ­νο­δεύ­ε­ται ἀ­πό τήν  ἀ­γά­πη πρός τό Θε­ό καί τόν ἄν­θρω­πο, καί δέν ἔ­χει χῶ­ρο ἡ μνη­σι­κα­κί­α, κά­νει τήν προ­σευ­χή δυ­να­τή καί  ἐ­λα­φριά πού ἀ­νε­βαί­νει κα­τ’ εὐ­θεῖ­αν στό θρό­νο τοῦ Θε­οῦ. Ὅ­ταν ὁ προ­σευ­χό­με­νος δέν ἔ­χει σύν­τρο­φο καί συ­νο­δοι­πό­ρο τήν ἀ­γά­πη γί­νε­ται ἀ­το­μι­κι­στής , ἐ­γω­ϊ­στής καί δέν ἔ­χει τή δύ­να­μη νά προ­σευ­χη­θεῖ γιά τούς ἄλ­λους καί εἰ­δι­κά γιά τούς ἐ­χθρούς του ὅ­πως θέ­λει καί ὁ Κύ­ριος.(Ματθ. 5. 43) καί νά ἐ­φαρ­μό­σει τό « προ­σεύ­χε­σθε ὁ ἕ­νας γιά τόν ἄλ­λο;» (Ἰ­ακ. 5.16).
               
Ἔ­τσι ἄν θέ­λεις νά προ­σευ­χη­θεῖς καρ­πο­φό­ρα, θά πρέ­πει καλ­λι­ερ­γή­σεις στήν ψυ­χή σου τήν γνή­σια ἀ­γά­πη, τήν ἀ­γά­πη πρός τό Θε­ό καί τό συ­νάν­θρω­πό σου, για­τί μό­νον ἔ­τσι θά  ὠ­φε­λη­θεῖς ἀ­πό τήν προ­σευ­χή σου. Χω­ρίς γνή­σια ἀ­γά­πη μήν πε­ρι­μέ­νεις ὠ­φέ­λεια.γ) Ἡ προσευχή μέ τήν νηστεία.
               
Ὅ­ταν ἡ προ­σευ­χή συ­νο­δεύ­ε­ται μέ τήν νη­στεί­α ἔ­χει με­γά­λη δύ­να­μη· γί­νε­ται ὅ­πλο ἰ­σχυ­ρό­τα­το ἐ­ναν­τί­ον τῶν δαι­μό­νων. Ἀ­πό­δει­ξη ἡ ὁ­μο­λο­γί­α τοῦ Κυ­ρί­ου: « Αὐ­τό τό εἶ­δος ( τῶν δαι­μό­νων ) δέν εἶ­ναι δυ­να­τό νά  βγῇ μέ τί­πο­τε , πα­ρά μέ προ­σευ­χή καί νη­στεί­α». (Μάρκ. 9. 29.) Καί τοῦ­το για­τί ἡ  νη­στεί­α ἡ σω­στή, τα­πει­νώ­νει τόν ἄν­θρω­πο καί ὅ­ταν προ­σεύ­χε­ται ὁ νη­στευ­τής καί τα­πει­νός ἔ­χει πολ­λήν παρ­ρη­σί­αν στόν Κύ­ριο. Ἔ­χου­με πα­ρά­δειγ­μα τό Μω­ϋ­σῆ, ὁ ὁ­ποῖ­ος Μέ τή νη­στεί­α καί τήν προ­σευ­χή ἔ­λα­βε ἀ­πό τό Θε­ό τίς πλᾶ­κες τοῦ νό­μου, ἔ­γι­νε συ­νό­μι­λος μέ τόν  Κτί­στη κα­τά τόν ὑ­μνω­δό τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ὁ Δα­νι­ήλ μέ τή νη­στεί­α καί τήν προ­σευ­χή δέ­χθη­κε θεί­ες ἀ­πο­κα­λύ­ψεις μυ­στη­ρί­ων Θε­οῦ. Ὁ Θε­άν­θρω­πος Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός μας πρίν ἀρ­χί­σει τό σω­τη­ρι­ῶ­δες ἔρ­γο Του  ἀ­πο­σύρ­θη­κε στήν ἔ­ρη­μο καί μέ νη­στεί­α καί προ­σευ­χή , νίκησε τόν διάβολο κατά κράτος.
               
Οἱ Ἀ­πό­στο­λοι συ­νο­δεύ­ουν τήν προ­σευ­χή τους μέ νη­στεί­α καί πρίν ἀ­πό κά­θε ἔρ­γο τους.  Ἀλ­λά καί ὅ­λοι οἱ ἄν­θρω­ποι τοῦ Θε­οῦ, ὅ­ταν πρό­κει­ται νά ζη­τή­σουν κά­τι με­γά­λο καί δύ­σκο­λο, συ­νο­δεύ­ουν τήν προ­σευ­χή τους μέ νη­στεί­α. Καί ὁ Ἅ­γιος Χρυ­σό­στο­μος, λέ­γει: « Πάν­το­τε ἡ δύ­να­μη τῆς προ­σευ­χῆς εἶ­ναι με­γά­λη, ὅ­ταν ἀ­κό­μη συ­νο­δεύ­ε­ται μέ τή νη­στεί­α με­τα­δί­δει στήν ψυ­χή με­γά­λη δύ­να­μη καί ἐ­νέρ­γεια καί δρα­στη­ρι­ό­τη­τα πρός ἀ­ρε­τή. Ὁ ἄν­θρω­πος τό­τε ἔ­χει ἁ­γνές σκέ­ψεις σέ με­γά­λο βαθ­μό, νη­φά­λια δι­ά­νοι­α καί ἀ­νά­τα­ση τῆς ψυ­χῆς του. Γιά τοῦ­το στή Γρα­φή συν­δυ­ά­ζε­ται ἡ προ­σευ­χή μέ τή νη­στεί­α. Αὐ­τός πού προ­σεύ­χε­ται μέ νη­στεί­α ἔ­χει δι­πλές φτε­ροῦ­γες καί πιό ἐ­λα­φρές ἀ­πό τόν ἀ­έ­ρα».
               
Εἶναι ὠφέλιμο λοιπόν,  ὅπως φαίνεται νά συνδιάζουμε τήν προσευχή μας μερικές φορές μέ τή νηστεία. Πρέπει νά τό κάνουμε.

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.